biuro rachunkowe warszawa biuro rachunkowe w warszawie
STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
WYCENA ON LINE
O NAS
GALERIA
MY W PRASIE

• Obsługa kadrowa i płacowa dotycząca pracowników

• Doradztwo podatkowe

• Inne usługi
 

biuro rachunkowe warszawa

Przydatne linki

Kalendarium

Zmiany prawa

 
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I EWIDENCJI PODATKOWYCHZapytanie ofertowe pobierz tutaj

Wypełnij i wyślij na e-mail: biuro@marcinczak.pl lub na fax: 0 22 646 67 87


Nasze usługi świadczymy wyłącznie przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Nadzór nad ich pracą sprawują biegli rewidenci.

Staramy się tak kształtować nasze stosunki z Klientem, aby płacił on za wiedzę, a nie za czas pracy. Uzyskujemy to dzięki umiejętnemu połączeniu technologii informatycznej z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów.

Księgi rachunkowe prowadzimy za pomocą oprogramowania z systemów Symfonia firmy Sage.

Zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług. Cała nasza działalność w tym także usługi biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.

Prowadzone przez naszą firmę biuro rachunkowe zapewnia pełną obsługę finansowo-księgową.


Przykładowe czynności, które możemy zaproponować w ramach usługi
(dokładny zakres usługi jest ustalany z klientem w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ewidencji podatkowych):


  Usługi podstawowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - e-Deklaracje
  (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu).
  Usługi dodatkowe:
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów,
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy ze sprawdzonym przez nas lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i/lub rejestracja w odpowiednich urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS, inspektor pracy i inspektor sanitarny),
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m.in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • sprawozdawczość dla zagranicznych udziałowców dla celów sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego,
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez jednostkę,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.
 • tworzenie - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych) oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi, a faktycznie wykonanymi,
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanym.
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych,
 • opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej itp.

Orientacyjny cennik usług księgowych bez uwzględniania usług dodatkowych można znaleźć - tutaj